Z ostatniej chwili

Wypełnij ankietę!

Kandydacie, Kandydatko! Dajcie poznać się wyborcom!

ANKIETA DLA KANDYDUJĄCYCH NA RADNYCH

Prosimy wszystkich kandydatów i kandydatki startujących i startujące do Rady Miejskiej w Tłuszczu o wypełnienie ankiety. Wypełnione formularze przyjmujemy cały czas. Zachęcamy do skorzystania z możliwości zaprezentowania swojego programu wyborcom.

Ankieta dla kandydujących do Rady Miejskiej w Tłuszczu (.doc)

INFORMACJE O KANDYDACIE / KANDYDATCE
Imię i nazwisko
Rok i miejsce urodzenia
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach
W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania?
WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami
Największy sukces zawodowy
Największa porażka zawodowa
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla gminy
DLACZEGO STARTUJĘ W WYBORACH
Proszę napisać, dlaczego startuje Pani/Pan w wyborach samorządowych do rady gminy?
WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Jakie są Pani/Pana zadaniem największe problemy gminy Tłuszcz?
Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązania zidentyfikowanych przez siebie problemów?
Sport – hala sportowa, sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach – jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki? Czy powinny być one udostępniane odpłatnie?
Młodzieżowa rada gminy – jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej rady gminy, co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje i jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada?
Organizacje pozarządowe – jak widzi Pani/Pan ich rolę w życiu gminy – realizowaniu zadań samorządu, konsultowania prawa lokalnego, współpracy z samorządem?
Czy będzie Pani/Pan organizował/a regularne publiczne spotkania z wyborcami, co najmniej dwa razy w roku?
Czy będzie Pani/Pan pełnił/a regularne dyżury dla mieszkańców co najmniej raz w kwartale w terminie i miejscu podanym uprzednio publicznie do wiadomości?  
W jaki sposób będzie Pani/Pan dostępna/dostępny dla swoich wyborców?  
Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób?  
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy poprze Pan/Pani wniosek zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Proszę uzasadnić. Jeśli tak to proszę podać informację ilu mieszkańców musiałoby poprzeć taki projekt uchwały (podać liczbę).  
Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy poprze Pani/Pan wniosek zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Proszę uzasadnić.  
Czy uważa Pani/Pan, że sesje powinny być organizowane w godzinach popołudniowych/wieczornych?  
Czy uważa Pani/Pan za właściwe zamieszczanie nagrań wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady na stronie internetowej gminy?  
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich? Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie mieszkańców osiedla?  
Dieta radnych – czy jest Pani/Pan za utrzymaniem obecnej wysokości diet i sposobu ich naliczania (od każdej sesji i komisji) czy też jest Pani/Pan za wprowadzeniem diet ryczałtowych?  
DODATKOWE PYTANIA
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na sesjach Rady Miejskiej w Tłuszczu?  
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Tłuszczu?  
Czy oglądał/a Pani/Pan nagrania wideo z sesji lub komisji? Jakie są Pani/Pana spostrzeżenia z tym związane?  
Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej były przez Panią/Pana podejmowane w ciągu ostatnich czterech lat?  
Z jakich działań podejmowanych przez Panią/Pana na rzecz społeczności lokalnej jest Pani/Pan najbardziej zadowolony/a?  
Jeśli w naszych pytaniach nie znalazło się miejsce na coś, co jeszcze Pani/Pan chce przekazać wyborcom, to prosimy to zrobić w tym miejscu.  

ANKIETA DLA KANDYDUJĄCYCH NA BURMISTRZA

Prosimy wszystkich kandydatów ubiegających się w wyborach samorządowych w 2014 r. o stanowisko Burmistrza Tłuszcz o wypełnienie ankiety.

Ankieta dla kandydujących na stanowisko Burmistrza Tłuszcza (.doc)

INFORMACJE O KANDYDACIE
Imię i nazwisko
Rok i miejsce urodzenia
Posiadany majątek
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach
W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania?
WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Dotychczasowe miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami
Doświadczenie w zarządzaniu
Największy sukces zawodowy
Największa porażka zawodowa
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla naszej gminy
MOJA WIZJA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w maksymalnie 100 słowach swoją wizję gminy Tłuszcz za 20 lat
Jak dążyć do realizacji tej wizji już teraz? Jakie powinny być pierwsze kroki?
WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Polityka kadrowa:

 • w urzędzie miejskim i jednostkach organizacyjnych – prosimy podać zasady doboru współpracowników, którymi będzie Pani/Pan się kierować?
Obsługa klientów w urzędzie miejskim:

 • w jakich godzinach będzie otwarty urząd, czy planowane są zmiany w obsłudze klientów, kwestie obsługi mieszkańców przez internet?
Wynagrodzenia i nagrody:

 • jak będzie Pani/Pan kształtował politykę w zakresie wynagrodzeń i nagród urzędników? Czy będą coroczne podwyżki? Jak będzie skonstruowany system nagradzania?
 
Dostęp do sieci wodociągowej, dostęp do sieci kanalizacyjnej:

 • jakie ma Pani/Pan pomysły na rozwój istniejącej sieci,
 • które obszary gminy będą wyposażane w tę infrastrukturę w pierwszej kolejności,
 • proszę podać w jakich latach oraz z jakich środków będzie to finansowane
 
Infrastruktura drogowa:

 • na jakiej zasadzie będą dobierane odcinki dróg do poprawy przejezdności,
 • gdzie wg Pani/Pana jest największa potrzeba doinwestowania,
 • czy planuje się podjąć działania mające na celu przygotowanie wieloletniej strategii budowy nowych dróg
Chodniki:

 • na jakiej zasadzie będą dobierane lokalizacje nowych odcinków i modernizacja istniejących,
 • gdzie wg Pani/Pana jest największa potrzeba doinwestowania w tej kwestii
Ścieżki rowerowe:

 • jakie widzi Pani/Pan możliwości budowy ścieżek rowerowych w naszej gminie?
Parkingi:

 • jak zamierza Pani/Pan rozwiązać problem brakujących miejsc parkingowych w mieście
Utrzymanie terenów zielonych, park w Tłuszczu:

 • jaka będzie Pani/Pana polityka w tej dziedzinie,
 • czy widzi Pani/Pan możliwość zlokalizowania w mieście parku? Jeśli tak to gdzie?
Miejsca dla mieszkańców:

 • co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać?
Place zabaw dla dzieci:

 • czy zamierza Pani/Pan budować nowe place zabaw?
 • Jeśli tak, to gdzie?
Sport – hala sportowa, sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach:

 • jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki?
 • Czy powinny być one udostępniane odpłatnie?
Klub sportowy:

 • jaka powinna być wg Pani/Pana jego rola
 • w jakim kierunku powinna się rozwijać współpraca gminy z klubem?
Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

 • ile środków rocznie planuje Pani/Pan w projekcie budżetu na wspieranie ich działań – konkursy dla organizacji pozarządowych
 • czy program współpracy będzie szeroko konsultowany ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi z gminy Tłuszcz?
Czy powoła Pani/Pan gminną radę pożytku publicznego, jeśli organizacje zgłoszą taką potrzebę?
Imprezy w gminie:

 • czy mieszkańcy, w tym młodzież, będą mieli wpływ na kształt i program imprezy, czy będzie możliwość włączenia się we współorganizację?
Biblioteki publiczne w naszej gminie:

 • jaka wg Pani/Pana powinna być ich rola, w jakim kierunku powinny się rozwijać?
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji:

 • jaka wg Pani/Pana powinna być rola tej jednostki, w jakim kierunku powinna się rozwijać?
Gmina Tłuszcz a zabytki:

 • zabytki (np. wieża ciśnień); jakie działania podejmie Pani/Pan w celu ochrony zabytków?
 • Jak widzi Pani/Pan przyszłość zabytków na terenie naszej gminy?
Pomysły na gospodarkę odpadami:

 • Czy jest Pani/Pan zadowolony z obecnego systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie? Jeśli nie to jakie zmiany Pani/Pan planuje w tym zakresie?
Przedszkola:

 • czy widzi Pani/Pan potrzebę budowania i otwierania nowych przedszkoli? Jeśli tak – prosimy o podanie, w jakich miejscowościach i w jakim czasie?
Infrastruktura oświatowa:

 • w jakim kierunku będzie Pani/Pan rozwijać infrastrukturę oświatową?
Dostęp do służby zdrowia:

 • czy planuje Pani/Pan jakieś działania w tym zakresie?
Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych:

 • jaką ma Pani/Pan koncepcję wydawanie pieniędzy pochodzących z opłat z tytułu sprzedaży alkoholu
 • na co będzie wydawany ten fundusz, czy środki z niego będą np. przeznaczone na działalność profilaktyczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe?
Przedsiębiorczość:

 • Kwestie promowania inwestycji, miejsca na inwestycje, współpraca z przedsiębiorcami, rola przedsiębiorców w zarządzaniu miastem – prosimy o Pani/Pana wypowiedź w tym temacie
Młodzieżowa rada gminy:

 • jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej radzie gminy,
 • co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje
 • jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada?
UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW W ZARZĄDZANIU
 • Czy i w jaki sposób zamierza Pani/Pan zwiększyć udział mieszkańców w zarządzaniu miastem?
 • Jakie kroki poczyni Pani/Pan by konsultacje z mieszkańcami prowadzone były już na gruncie sublokalnym, np. za pośrednictwem zebrań osiedlowych i wiejskim?
 • Czy prowadzone podczas Pani/Pana kadencji konsultacje społeczne będą uwzględniać również badanie potrzeb mieszkańców na wczesnym etapie planowania?
 
 • Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy?
 • Czy zamierza Pani/Pan konsultować z mieszkańcami budżet na etapie jego tworzenia oraz składać sprawozdania z jego wykonania?
 
 • Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy wystąpi Pani/Pan z wnioskiem zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Odpowiedź prosimy uzasadnić. Prosimy też podać jaka liczba mieszkańców byłaby wymagana aby zgłosić swój projekt.
 
 • Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy wystąpi Pani/Pan z wnioskiem zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Odpowiedź prosimy uzasadnić.
 
 • Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach bardziej dostępnych dla mieszkańców, czyli popołudniowych / wieczornych?
 
 • Czy utrzyma Pani/Pan obecnie funkcjonujący zwyczaj rejestracji wideo sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy?
 
 • Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich?
 • Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie osiedlowe?
 
 • Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego? Jak miałby być skonstruowany, jaki procent wydatków budżetu by stanowił? Czy dotyczyłby działań ogólnych dla całej gminy czy też w poszczególnych miejscowościach?
 
DODATKOWE PYTANIA
Wspólny bilet PKP-KM/ZTM – jakie są Pani/Pana plany w tym zakresie?  
Czy poparłby Pan/Pani inicjatywę mającą na celu upamiętnienie losów ludności żydowskiej w historii Tłuszcza?  
Jaką widzi Pan/Pani możliwość upamiętniania ważnych wydarzeń w historii naszej gminy? W jakiej formie będzie się to odbywać?  
Jeśli w naszych pytaniach nie znalazło się miejsce na coś, co jeszcze Pani/Pan chce przekazać wyborcom, to prosimy to zrobić w tym miejscu.